Anläggning respektive restaurering av våtmarker och bygge av vilthägn är några av våra specialiteter.
Efter projektering genom en kunnig konsult börjar vårt arbete. Detta omfattar grävnings- och schaktarbete med anpassade maskiner,
avvägningar under arbetets gång samt inköp och transport av material.
För våtmark intresserade finns mer information längre ner på sidan.

(foton ovan: våtmark med 4,6 hektar i Bjulebo/Småland, byggnadsår 2013)

 


 

Varför bygger en våtmark?

Att anlägga och sköta en våtmark är en insats för vår miljö. När vi på några få ställen återskapar vattenområden, ger vi plats åt naturens underbara mångfald i vattnet och dess närhet. Vi ger livsutrymme åt undanträngda eller hotade arter och vi kan förbättra vattnets kvalitet innan vi släpper ut det med våra föroreningar och näringsämnen till havet. Våtmarker fyller många funktioner samtidigt.

För att förbättra förutsättningar för åkerbruket genomväver täckdikesrören den brukade jorden som ett spindelnät. Vattnet för med sig kväve, fosfor och föroreningar och leds genom rörsystemet ut i sjöar och vattendrag. Öppnar vi systemet på några ställen och hejda vattnet, får speciella bakterier chansen att omvandla nitratkvävet till ofarligt luftkväve. Växtligheten i kantzonen tar också upp kväve. Fosfor bundet till jordpartiklar sjunker i det lugna vattnet till bottnen och bäddas in i sedimenten. Alla öppna vatten fungerar därför som mer eller mindre effektiva naturliga reningsverk.

Det kan finnas en mängd andra syften till varför en markägare vill anlägga en våtmark. T.ex. fågelskådning eller skridskoåkning för barnen, men det vanligaste och oftast avgörande skälet är dock vattnets magiska dragningskraft på oss människor.

Det skulle vara roligt att ha en egen våtmark? Har du frågor - tveka inte utan hör av dig till oss!

       

 


 

våra tidigare projekt:

 

4 Våtmarker på Hösterums Säteri/Östergötland-byggnadsår 2009

   

 

Våtmark Kulefall/Östergötland-byggnadsår 2008

  

 

Våtmarker Björkviks Säteri/Östergötland

  

 

Våtmarker och vilthägn Boda/Östergötland

 

 

 

Design by Sabine